Na ndiqni

Prizreni

Avokati Gent Gjini “Urdhërin” për largimin e avokatëve në Gjykatën e Prizrenit do ta dërgon në Gjykatë Kushtetuese

Më: 29 gusht 2018 Në ora: 20:36
Foto

Avokati Gent Gjini  ka thene se “Urdhërin” per vënien e kushtit për largimin e avokatëve në Gjykatën e Prizrenit do ta dërgon në Gjykatë Kushtetuese

Duke qene avokat, ketu prane qytetit te Prizrenit “Urdherin”  e shpallur nga kryetari i Gjykates Themelore te Prizrenit Ymer Hoxha, per venien e kushtit per ndalesen qe avokatet  ne gjykate  te paraqiten vetem me ftesa dhe te marin leje me goje, dhe e ne rast te kundert  pasojat ne kete urdher jane dhe citohen: ne rast se nuk e respketojne kete urdher avokatet  do te nxjeren jashte ne menyre te detyrushme me force, nga gardianet e kesaj gjykateje eshte teper teper skandaloz,i turpshem dhe teresisht kunderligjor,dhe i pa bazuar ne asnje ligj apo nen.Si rrjedhoje ky “URDHER”  shkel nje mori parimesh, dhe nje mori ligjesh themelore si :ligjit mbi vet gjykatat, statuin e odes se avokateve, dhe kushtetuten e Republikes se Kosoves e per te e argumentuar se cilat ligje nene i ka shkelur ky URDHER, i mar nga kryetari do i paraqes ne vija te trasha si ne vijim:

KUSHTETUTA E REPUBLIKES SE KOSOVES

Neni 23 [Dinjiteti i Njeriut] Dinjiteti i njeriut është i pacenueshëm dhe është bazë e të gjitha të drejtave dhe lirive themelore të njeriut.

Dinjiteti i njeriut, pra para se gjithash gjithe ne jemi njerz dhe meritojme te trajtohemi me respekt dhe te mos ofendohemi, fyemi e nenqmohemi.Ky eshte pra emeruesi baze, per lirite themelore te njeriut e URDHERI i mare neve na ofendon me fjalen “do nxjeren me dhune”.Pra ne avokatet e Prizrenit jemi profesionist kemi ndergjegje, dhe dime se si te sillemi, por asesi qe ne mund ta prishim rendin ne gjykate kjo eshte qesharake, dhe aq me shume nuk do te e tolerojme dhunen ndaj avokateve.

Neni 24 [Barazia para Ligjit] 1.Të gjithë janë të barabartë para ligjit.Çdokush gëzon të drejtën e mbrojtjes së barabartë ligjore, pa diskriminim. 2. Askush nuk mund të diskriminohet në bazë të racës, ngjyrës, gjinisë, gjuhës, fesë, mendimeve politike ose të tjera, prejardhjes kombëtare a shoqërore, lidhjes me ndonjë komunitet, pronës, gjendjes ekonomike, sociale, orientimit seksual, lindjes, aftësisë së kufizuar ose ndonjë statusi tjetër personal.

Pra ketu edhe pse nuk kemi te bejme me ligj, me “URDHER” qe ka mbeshtetje ligjore ketu vihet ne pikepyetje edhe barazia, nese do mendohet ne mendesine e kryetarit te gjykates.Kjo ngase urdheri ne vija te kuqe i paraqet avokatet dhe qytetaret per prishjen e rendit qetesise, qe duhet te kene kujdes e kategorite tjera jo kjo si; duke u nisur nga disa gjyqetare, dhe stafit adminstrativ pra perberjes se tyre si sjelljet neper bifenete neper koridoret, shihen ndegjohen zhurma te jashtezakonshme,shaka, feste urimet, ftesa per martesa e te ndryshme.Epo ashtuqe ky URDHER gjykaten e trajton vetem si prone te tyre, pra ata mund te hyejne te dalin kur te dojne si te ju teket, e harrohet qe Gjykata eshte e shtetit, shoqerise qytetareve neve avokateve qe paguajme takse per kete shtet, dhe ne jemi ata qe me se shumti e mirembajme gjykaten duke korigjuar, veprimet e tyre pothuajse per dite

Neni 55 [Kufizimi i të Drejtave dhe Lirive Themelore] 1.Të drejtat dhe liritë themelore të garantuara me këtë Kushtetutë, mund të kufizohen vetëm me ligj. 2. Të drejtat dhe liritë themelore të garantuara me këtë Kushtetutë, mund të kufizohen vetëm deri në atë masë sa është e domosdoshme që, në një shoqëri të hapur dhe demokratike, të përmbushet qëllimi për të cilin lejohet kufizimi. 3. Kufizimet e të drejtave dhe lirive themelore të garantuara me këtë Kushtetutë, nuk mund të bëhen për qëllime të tjera, përveç atyre për të cilat janë përcaktuar. 4. Me rastin e kufizimit të të drejtave të njeriut dhe interpretimit të atyre kufizimeve, të gjitha institucionet e pushtetit publik, dhe sidomos gjykatat, e kanë për detyrë t’i kushtojnë kujdes esencës së të drejtës që kufizohet, rëndësisë së qëllimit të kufizimit, natyrës dhe vëllimit të kufizimit, raportit midis kufizimit dhe qëllimit që synohet të arrihet, si dhe të shqyrtojnë mundësinë e realizimit të atij qëllimi me kufizim më të vogël. 5. Kufizimi i të drejtave dhe lirive të garantuara me këtë Kushtetutë, nuk bën të mohojë kurrsesi esencën e së drejtës së garantuar.

Ky parim eshte te e quajme diga kryesore, e cila e demanton URDHERIN qe mund te jete ligjore dhe i arsyeshem prafjala per Urdherinkunderligjortekryetarit te gjykates, per venin e kushtit per perjashtimin e avokateve me detyrim-(dhune) kinse per prishjen e rendit dhe qetesise ne gjykatore.Pra ketu mjafton vetem nje “URDHER” i thjeshte abirtrar i kryetarit te gjykates themelore ne Prizren Ymer Hoxha, te cenon kete parim kushtetutues e duke ditur mirefillin se ky urdher nuk ka mbeshtetje ligjore, apo nuk ka kurfare ligji apo neni as statute,se mund ta gjen dhe te lejohet shprehja largim me detyrim (dhune) te avokateve kinse per prishje te rendit dhe qetesise.Kjoeshte skajshmerisht kuderligjore,pra ky nen bukur citon dhe interpreton se parakushti, duhet te jete per nje shoqeri te hapur dhe demokratike e ketu fjala eshte per komunitetin e intelektualeve avokateve, e jo rebeleve, kryengritesve apo protestuesve.Me tej neni 4 thekson sidomos gjykatat, e kane per detyre t’i kushtojne esences se te drejtes qe kufizohet, rendesise qe kufizohet, natyres dhe vellimit te kufizimit te lirise etj.Pra parg 4, ia jep autoritetin ligjore vetem gjykates, qe te mund te ben kufizimin e lirise, dhe ato brenda parakushteve se si.Pra ky nen eshte shume permbajtesor, dhe substancial per te demantuar dhe per te zhveshur urdherin, kunderligjore arbitrare, dhe antikushtetuese e tendencioz URDHERIN me skandaloz, deri me tani e pandegjuar ne drejtesine kosovare.

STATUTI I ODES SE AVOKATEVE TE KOSOVES

Neni 6 1.Oda, përveç autorizimeve publike nga neni 41 i Ligjit për avokatinë, kryen edhe këto punë: 1.1 të ruajë pavarësinë e avokatisë dhe të garantojë ushtrimin e lirë dhe të rregullt të veprimtarisë së avokatit, 1.2 t’i mbikëqyrë avokatët, zyrat e përbashkëta, shoqëritë e avokatëve si dhe format e tjera të lidhjeve të avokatëve për mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të palëve, 1. 1.8 të kujdeset për statusin, të drejtat e avokatëve dhe të punësuarve në zyrat e tyre,

Me tej “URDHERI” i mar nga kryetari i gjykates themelore te Prizrenit Ymer Hoxha, per venin e kushteve per largimin e avokateve me detyrim me (force) nga gardianet e gjykates, kinse per prishje te rendit dhe qetesise, cenon edhe vet kushtetetuen apo statusin e Odes se Avokateve te Kosoves.Ku neni 41.Ligjit per avokatine kryen keto pune 1.1 e ruan pavaresine e avokatise dhe garanton ushtrimin e lire dhe te rregullt te veprimtarise se avokatit 1.2 mbikqyre avokatet, 1.8 kujdeset per statusin te drejtat e avokateve pra kjo ne teresi garanton ushtrimin e lire, dhe te rregullte te veprimtarise se avokateve e tani ky URDHER ashtu se si eshte shfaqur kete statut e cenon, dhe aq me shume nderhyn ne pavaresine e veprimtarise se avokateve dhe ne ushtrimin e rregullte te punes tone.E edhe me aq me e paloterushme eshte largimi me detyrim, me force te avokateve.Pra ky URDHER,i ka tejkaluar te gjitha normat shoqerore, morale, kushtetuese dhe bjen ndesh edhe me praktikat europiane. 

LIGJI MBI GJYKATAT

Neni 25 Rregulloret për Organizimin e Brendshëm të Gjykatave Këshilli Gjyqësor i Kosovës miraton rregullore për organizimin e brendshëm të gjykatave.

Neni 25 bukur skjaron se Urdheri i kryetarit te Gjykates Themelore te Prizrenit Ymer Hoxha, shkel edhe vet rregulloren e Organizimit te brendshem te gjykatave, ku ky URDHERI nuk ka miratimin apo lejen nga Keshilli Gjyqesor i Republikes se Kosoves.Pra vetem logjikisht te analizohet, kjo a mundet qe keshilli gjyqesore i Republikes se Kosoves, me voten e te gjitheve anetareve te e jep miratimin, per venien e kushtit per largimin me detyrim (force), te avokateve nga gjykatorja nga gardianet e saj, kinse per prishje te rendit dhe disiplines.Pra kjo sdo koment,dhe se ky urdher eshte mare ne menyre arbitrare monopole dhe ne frymen tendecioze, nga vet kryetari i gjykates themelore te Prizrenit Ymer Hoxha ne krye vete.

Pefundimisht mendoj nese URDHERI, i tille me gjitha keto elementet kunderligjore nuk do abrogohet shfuqizohet dhe ajo do te jete ne fuqi edhe per metutje, lenden do ta dergoj ne gjykaten kushtetuese te Republikes se Kosoves,e cila do vendos ne menyre meritore, dhe do shqyrtoje ligjshmerine dhe perputhjen e ketij urdheri, me nenet e kushtetutese, dhe ligjet tjera, dhe pa asnje dyshim mendoj se kjo do te ANULOHET nga vet gjykata kushtetuese e Republikes se Kosoves.

Vlen te shtoj se reagimi im ka mbeshtetje edhe nga shoqeria civile e Prizrenit, dhe intelektualet e qytetit te Prizrenit e me gjere, pra eshte kordinim me gjithe akteret intelektual te saj.

Komentet
Më të lexuarat
Sondazh A mendoni se qytetarët e Kosovës do të lëvizin pa viza këtë vit?
test